HOA SEN

Diện Tích (m2):360

Kiểu lớp học(khách):250

Kiểu rạp hát(khách):500

Kiểu nhóm (6 ghế/nhóm):200

Kiểu chữ U (khách):18

Kiểu tiệc (10 khách/bàn):400