TIÊN SA

Diện Tích (m2): 90-150

Kiểu rạp hát(khách):100

Kiểu lớp học(khách):150

Kiểu nhóm(6 ghế/nhóm):80

Kiểu chữ U (khách):50

Kiểu tiệc (10 khách/bàn):200